Đã cập nhật định mức mới 1172, 1173

Phần mềm dự toán Acitt đã cập nhật các bộ định mức mới của Bộ xây dựng công bố
+ Quyết định 587 năm 2014 phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung 1777),
+ Định mức 588 năm 2014 phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung),
+ Định mức 590 năm 2014 về công tác sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước,
+ Định mức 591 năm 2014 duy trì hệ thống thoát nước đô thị,
....

Tổng hợp các lệnh Cad sử dụng trong tính khối lượng

Tổng hợp một số lệnh Cad được sử dụng trong lập dự toán:

AA: tính diện tích, chu vi đa giác
FI: chọn lựa đối tượng để tìm kiếm và thống kê
Find: tím kiếm đối tượng (giống Find trong word)
LI: liệt kê các đối tượng đã lọc và tìm kiếm
Layon: bật các thuộc tính
Layoff: tắt các thuộc tính
Layiso: chọn các thuộc tính


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét