Đã cập nhật định mức mới 1172, 1173

Phần mềm dự toán Acitt đã cập nhật các bộ định mức mới của Bộ xây dựng công bố
+ Quyết định 587 năm 2014 phần lắp đặt (sửa đổi và bổ sung 1777),
+ Định mức 588 năm 2014 phần xây dựng (sửa đổi và bổ sung),
+ Định mức 590 năm 2014 về công tác sản xuất nước sạch và quản lý, vận hành mạng lưới cấp nước,
+ Định mức 591 năm 2014 duy trì hệ thống thoát nước đô thị,
....

Thanh quyết toan

THANH TOÁN KHỐI LƯỢNG HOÀN THÀNH VÀ QUYẾT TOÁN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Các mẫu biểu và quy trình thực hiện tuân thủ:
Thông tư số 86/2011/TT-BTC ngày 17/06/2011của Bộ Tài chính quy định về quản lý, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước
- Thông tư 09/2011/TT-BXD ngày 28/06/2011 của Bộ Xây dựng hướng dẫn mẫu hợp đồng thi công xây dựng công trình
- Thông tư số 19/2011/TT-BCT ngày 14/2/2011 quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nướcKhông có nhận xét nào:

Đăng nhận xét